Etický kodex společnosti Michelin

Jednat eticky každý den

Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance Skupiny bez výjimky, stejně jako na osoby pracující na našich pracovištích nebo jménem subjektu Skupiny, a to po celém světě.

Společnost Michelin rovněž vybízí své zákazníky, dodavatele a další partnery, aby tento Kodex dodržovali; v mnoha případech je dodržování tohoto Kodexu podmínkou obchodování se Skupinou.

Z hlediska etiky je dodržování národních a mezinárodních zákonů základní zásadou Skupiny.

Tento Kodex opakuje základní hodnoty Skupiny a popisuje základní pravidla, která je třeba dodržovat. Uvádí zásady, kterými by se měla řídit rozhodnutí zaměstnanců a zúčastněných stran. Specifikuje chování, které je třeba přijmout v situacích typických pro každé pracovní prostředí.

Každý zaměstnanec, partner nebo dodavatel je vyzván, aby se řídil vlastním úsudkem a zdravým rozumem a jednal v dobré víře, pokud se setká s dalšími situacemi, které mohou nastat a které nejsou v tomto Kodexu výslovně ošetřeny.

Očekává se, že tento dokument se bude v průběhu času vyvíjet. V případě rozporu má přednost francouzská jazyková verze tohoto kodexu na stránkách ethique.michelin.com.

Yves CHAPOT et Florent MENEGAUX

Slovo od partnerů

Naši Skupinu spojují její hodnoty


Společnost Michelin potřebuje příspěvek každého z nás, aby mohla čelit výzvám, které před nás staví životní prostředí, naši zákazníci a naše trhy. Budovat společně Michelin zítřka znamená především spojit se kolem hodnot naší Skupiny a společně se zavázat k jejímu úspěchu.

Tento závazek musí být plněn eticky všude a neustále, aby byla zajištěna udržitelnost společnosti Michelin. Tuto odpovědnost musí převzít každý ve Skupině. Naše strategie, naše chování a naše obchodní postupy to musí ztělesňovat.

 

Proto se společnost Michelin zavázala:

 • Formulovat své obchodní postupy vytvořením a distribucí základních dokumentů, jako je tento Etický kodex a Protikorupční kodex. Nedodržování pravidel a pokynů vydaných Skupinou může vést k odpovědnosti zaměstnanců a vystavit je disciplinárním sankcím.
 • Zajistit dodržování lidských práv při všech svých činnostech a všude, kde Skupina působí.
 • Zavádět zásady zaměřené na snižování rizik spojených s ekologickou stopou činností, výrobků a služeb.

 

Etický kodex, který vás povede ke správnému chování.

Cílem tohoto Kodexu je pomoci našim zaměstnancům a partnerům přijmout vhodné chování ve vztahu k určitým situacím, které mohou představovat riziko pro ně samotné nebo pro společnost Michelin.

Tento Kodex

 • Znovu připomíná naše hodnoty a základní zásady, kterými se řídíme.
 • Říká našim zaměstnancům, jak reagovat v situacích, se kterými se nejčastěji setkávají.
 • Jasně vyjadřuje chování, které je třeba přijmout v souladu s našimi hodnotami a postupy (oddíl "ANO/NE").
 • Zabývá se také složitějšími situacemi a vysvětluje, jak postupovat (oddíl "Praktické případy").
 • Poskytuje seznam odborníků, s nimiž se lze poradit v případě pochybností (oddíl "Na koho se obrátit").
 • Navrhuje seznam dalších dokumentů, které je třeba konzultovat (oddíl "Odkazy").

 

Každý zaměstnanec je vyslancem hodnot společnosti Michelin

Stejně jako bezpečnost je i etika věcí každého z nás.

Platnost a dodržování tohoto Kodexu závisí na angažovanosti každého zaměstnance bez ohledu na jeho titul nebo funkci. Naše individuální i kolektivní chování musí být v souladu s hodnotami Skupiny. Všichni jsme garanty hodnot, pověsti, image a dědictví, které skupina Michelin dlouhodobě buduje a posiluje, aby zajistila ochranu svých zaměstnanců a svou udržitelnost.

Každý zaměstnanec by měl věnovat čas pečlivému přečtení tohoto dokumentu a měl by se snažit o každodenní naplňování jeho zásad.

 

Florent MENEGAUX                                          Yves CHAPOT
Prezident skupiny Michelin                                  Partner a ředitel pro administrativu a finance

Řízení a organizace etiky

Slide1

Úkoly Etického výboru Skupiny

 • Podporovat etickou kulturu
 • Zajišťovat dodržování etických zásad ze strany Skupiny
 • Řídit etickou strategii
 • Zajišťovat soudržnost činností regionů
 • Schvalovat Etický program Skupiny, včetně klíčových zásad a opatření, která je třeba přijmout k zajištění neustálého pokroku.

Moje role zaměstnance

Moje role jako vedoucího pracovníka